Căn cứ theo điểm a, khoản 2, điều 102, nghị định 08/2022/NĐ-CP, theo đó chủ đầu tư KCN có trách nhiệm:

“Công khai kết quả quan trắc chất thải tự động, liên tục (bao gồm so sánh với giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đã được cấp phép) trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở. Vị trí đặt bảng thông tin điện tử phải thuận lợi cho người dân theo dõi, giám sát. Thời điểm công khai ngay sau khi có kết quả quan trắc và công khai kết quả liên tục trong thời gian 30 ngày”;

KCN Đồ Sơn Hải Phòng xin được công khai kết quả quan trắc nước thải định kì, thông tin này sẽ được cập nhật liên tục.

Dữ liệu trạm quan trắc tự động tháng 11 năm 2023 - KCN Đồ Sơn HP

Dữ liệu trạm quan trắc tự động tháng 12 năm 2023 - KCN Đồ Sơn HP

Dữ liệu trạm quan trắc tự động tháng 1 năm 2024 - KCN Đồ Sơn HP

Dữ liệu trạm quan trắc tự động tháng 2 năm 2024 - KCN Đồ Sơn HP

TH nước tháng 3 năm 2024 - KCN Đồ Sơn HP

 TH nước tháng 4 năm 2024 - KCN Đồ Sơn HP

TH nước tháng 5 năm 204 - KCN Đồ Sơn HP

Căn cứ:

  • Mục c khoản 1 điều 31 luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ký ngày 17/11/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022;
  • Mục a khoản 3 điều 43 nghị định 45/2022/NĐ-CP ký ngày 07/7/2022 có hiệu lực từ 25/8/2022.

về việc yêu cầu các chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp phải công khai phiếu kết quả quan trắc chất thải của kỳ quan trắc gần nhất trên trang thông tin điện tử của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc công khai trên bảng thông tin điện tử đặt tại cổng dự án, cơ sở, KCN Đồ Sơn Hải Phòng xin đính kèm phiếu kết quả Quan trắc môi trường  như sau đây:

Kết quả quan trắc môi trường Quý 3 năm 2023 - KCN Đồ Sơn HP

Kết quả quan trắc môi trường Quý 4 năm 2023 - KCN Đồ Sơn HP

Kết quả quan trắc môi trường Quý 1 năm 2024 - KCN Đồ Sơn HP

Căn cứ theo điểm b, khoản 1, điều 102 về công khai thông tin môi trường của nghị định 08/2022/NĐ-CP.
KCN Đồ Sơn Hải Phòng xin công bố Quyết định phê duyệt đề án Bảo vệ môi trường và Xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án Bảo vệ môi trường chi tiết của KCN tại file đính kèm dưới đây.

1. Quyết định phê duyệt Đề án Bảo vệ môi trường Khu Công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng (Số : 03 / QĐ - STNMT)

2. Công văn số 3142 / STNMT - CCBVMT V/v hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết của Khu công nghiệp Đồ Sơn.