Lễ động thổ Dự án xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Plastics Century (Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng)

Lễ động thổ Dự án xây dựng nhà xưởng Công ty TNHH Plastics Century (Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng)

3