HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY KCN ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG NĂM 2023

HỘI THAO KỸ THUẬT CHỮA CHÁY KCN ĐỒ SƠN HẢI PHÒNG NĂM 2023

1

2

3

4

5

Hội thao kỹ thuật chữa cháy KCN Đồ Sơn Hải phòng năm 2023