Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong KCN Đồ Sơn.

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong KCN Đồ Sơn.

ngan hang 2.2020