Công văn số 5495/BKH-ĐTNN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn số 5495/BKH-ĐTNN ngày 26/7/2006 gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hướng dẫn tạm thời đầu mối xử lý, trình tự, thủ tục đối với dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Kèm theo văn bản hướng dẫn này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã ban hành mẫu Giấy chứng nhận đầu tư và các mẫu văn bản chính áp dụng đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài. Văn bản hướng dẫn này được áp dụng từ ngày ký và hiệu lực đến ngày các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp được ban hành và có hiệu lực.

Quý vị bấm vào đây để download Công văn số 5495/BKH-ĐTNN ngày 26 tháng 7 năm 2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư .

Quý vị bấm vào đây để download Mẫu Danh sách thành viên đối với một số loại hình doanh nghiệp .